Рос.   Укр.  

Дубовой Александр Фёдорович - народный депутат Украины

Главная
Биография
Региональная деятельность
Благотворительность
Позиция
Новости
Личная страница
Публикации СМИ
Законотворчество
Фотогалерея
Обратная связь
Видео
Контакты

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" (щодо модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання)

Вноситься народними депутатами України

Тітенком С.М., Пашинським С.В., Дубовим О.Ф.


Закон України

Про внесення змін до Закону України
“Про теплопостачання
(щодо модернізації, реконструкції та будівництва об
єктів у сфері теплопостачання)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України “Про теплопостачання ” (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 28, ст. 373) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці тринадцятому слова “теплопостачання (постачання теплової енергії)” замінити словами “сфера теплопостачання”;

доповнити статтю абзацами такого змісту:

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за програмами технічного розвитку— рахунки суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті в уповноваженому банку і призначені для використання в установленому порядку коштів виключно для модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у зазначеній сфері;

програма технічного розвитку — комплекс заходів, спрямованих на модернізацію, реконструкцію та будівництво об’єктів у сфері теплопостачання, зобов’язання щодо здійснення яких покладаються на суб’єктів господарювання у зазначеній сфері.”;

2) доповнити статтю 2 після слів “постачанням і використанням теплової енергії,” словами “забезпеченням реконструкції, модернізації та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання,”;

3) доповнити частину першу статті 11 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

погодження інвестиційних програм для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий — дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим — десятим;

4) доповнити статтю 12 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

погодження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;”.

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;

5) у частині третій статті 15:

доповнити частину абзацом такого змісту:

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями в частині регулювання діяльності суб’єктів господарювання з виробництва теплової енергії в обсягах, установлених ліцензійними умовами (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), і постачання теплової енергії.”;

6) в абзаці першому статті 16 слова “крім систем з теплоелектроцентралями, ТЕС, АЕС, когенераційними установками та установками, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії” замінити словами “крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії”;

7) у статті 17:

в абзаці третьому слова “на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії” замінити словами “на виробництво теплової енергії для теплоелектроцентралей, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;”;

8) у статті 26:

доповнити частину першу після слів “будівельних робіт” словами і реченнями такого змісту: “згідно з програмами технічного розвитку, які розробляються, погоджуються та затверджуються у встановленому порядку. Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання здійснюють заходи щодо модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання згідно із затвердженими схемами теплопостачання.”;

доповнити статтю після частини першої новими частинами такого змісту:

Для забезпечення стабільного фінансування програм технічного розвитку суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання відкривають в установах уповноваженого банку рахунки із спеціальним режимом використання для проведення у встановленому законодавством порядку розрахунків за такими програмами.

На зазначені рахунки перераховуються кошти в обсязі, передбаченому встановленими тарифами для модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання.

Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання — власники рахунків із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за програмами технічного розвитку зобов’язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання затверджених в установленому порядку програм технічного розвитку. Використання зазначених коштів в будь-яких інших цілях забороняється.

Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання звітують перед органами державного регулювання про стан виконання ними програм технічного розвитку в установленому такими органами порядку.”.

У зв’язку з цим частини другу — шосту вважати відповідно частинами шостою — десятою;

9) доповнити Закон статтею 261 такого змісту:

Стаття 261. Програми технічного розвитку

Програми технічного розвитку розробляються суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання строком на пять років та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання.

Зазначені програми містять поетапний план заходів щодо модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання відповідного суб’єкта господарювання.

Центральний орган виконавчої влади у сфері теплопостачання затверджує вимоги до змісту програм технічного розвитку суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання та інвестиційних програм, які є їх складовими.

Фінансування програм технічного розвитку може здійснюватися з використанням коштів:

суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання;

місцевих бюджетів, які не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

інвесторів та концесіонерів, отриманих в результаті приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Інвестиційна програма розробляється щорічно для розрахунку витрат, спрямованих на виконання програми технічного розвитку субєкта господарювання у сфері теплопостачання, та включення її частини до тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Порядок подання, схвалення коригування та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання затверджується органом державного регулювання у сфері теплопостачання.”;

10) у статті 31:

в пункті 2 частини першої після слів “Державної інспекції з енергозбереження” доповнити словами “, Державної житлово-комунальної інспекції” та після слів “Національної комісії регулювання електроенергетики України” доповнити словами “або органу державного регулювання у сфері теплопостачання”;

частину третю після слів “органами державного нагляду (інспекціями)” доповнити словами “, органом державного регулювання у сфері теплопостачання”;

частину четверту після слів “органами державного нагляду” доповнити словами “, органом державного регулювання у сфері теплопостачання”;

доповнити новою частиною такого змісту:

Порядок застосування штрафів, передбачених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України.”

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

 

partners Персональний сайт Юлії Тимошенко
Официальный веб-сайт народного депутата Украины Дубового Александра Фёдоровича

copyright 2009   Создание сайтов в Киеве